Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Jedním ze základních cílů jógy je „vědomé vnímání“ (zjednodušeně řečeno řízení či kontrola) a trvalá harmonizace vitální síly, životní energie, prány. K tomu ovšem potřebujeme mít nejen pod kontrolou tělesné i emoční procesy, ale rovněž pěstovat pozornou mysl a osvojit si schopnost vnímání jemných vibrací toku této vitální síly. Nezbytným předpokladem rovněž je čistota těla i mysli, sauča. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že pránajama, jako „metodika“ vědomého vnímání a harmonizace prány, je nejdůležitější ze všeho v našem životě. Je to proto, že podstatou všeho je energie, tedy ve všem je vitální síla. Ovládáme-li tedy pránu, ovládáme vše v našem životě.

Obecně se technikou vědomě řízeného dechu a udržení harmonie pránického těla, jež v konečném důsledku nezastupitelně napomáhá naplňovat základní principy klasické védské jógy, označuje Pataňdžaliho čtvrtý stupeň pránajamou. Vědomí vitální pra-energie se stává vědomím o prvotní existenci, vědomím prvopočátku života a vůbec základní formy bytí jako takové.

Pomocí dechu „zpřístupňujeme“ vitální sílu, vnímáme vědomě její tok a potencionalitu. Je prostředkem především k uvědomění si své vlastní existence, její podstaty, podstaty všeho co je. Je zaručenou cestou k přirozenému rozvoji a znovuobnovení nadsmyslového vnímání a cestou k poznání hlubších významů a vhledů, citlivému vnímání spirituality dechu, rozšířenému vnímání sebe sama. V neposlední řadě pak ryze z pragmatického hlediska ke zklidnění naší mysli a jejího očištění od divokých a neukázněných myšlenek, k uvědomění si rytmu života jako součásti rytmu přírody a potažno celého Vesmíru.

Vědomím přítomnosti vitální síly a jejího potenciálu pro náš vnitřní transformační proces probouzíme své skryté schopnosti, které jsou v každém z nás geneticky zakódovány. Pomocí vitální síly dochází ke komunikaci a propojení mezi našim tělem, smyslovým vnímáním, naší myslí a vědomím. Vitální dech přitahuje a pracuje s všudypřítomnou volnou světelnou energií, prospívá k otevírání našeho vnitřního zraku, pomocí něhož jsme schopni vnímat především svět uvnitř nás samých.

Tato vitální síla, kosmická energie, rozšiřuje naše vědomí daleko za hranice našich smyslů, zkušeností a dosavadního poznání. Přináší zcela nové poznání svobody, avšak za předpokladu, že jsme schopni přítomnost této vitální síly nejen připustit, ale také akceptovat a především jí přijmout jako součást sebe sama, jako součást všeho, co se v nás i kolem nás děje. Ve své podstatě manifestuje sama sebe, pouze v jiných proměnách a formách.

Význam dechu jako nositele čisté vitální síly, prány, nositele zdraví i spirituality, zdůraznil čínský filozof Lao´c otázkou: „Kdo může učinit špinavou vodu čistou?“. A vzápětí si odpověděl: „Necháte-li ji, vyčistí se sama“.