Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Pataňdžaliho stezka

II. NIJAMA – kodex sebekázně

V překladu ze sanskrtu je nijama kázeň, disciplína, nebo i řád. Podobně jako u pojednání o jamě se častěji dříve užívalo překladu ve smyslu příkazů. Ale i zde se osobně přikláním k nenásilnému a svobodnému rozhodnutí každého být ukázněný a disciplinovaný, protože si to přeje, než aby plnil proti své vnitřní vůli nějaké příkazy.

Nijama je soubor doporučení směřujících k vlastní sebekázni. Týká se vztahu a odpovědnosti k sobě samému. Sami jsme schopni dosáhnout sebezměny za předpokladu, že se sami o tomto kroku rozhodneme a budeme tak o své vůli činiti. Jedině tak, ovládneme své ego a budeme schopni pracovat na každé myšlence, úmyslu, rozhodnutí, činu.

Rozhodneme-li se dodržovat zásady nijamy, pak i zde platí pravidlo důslednosti a každodenní, takřka celoživotní, usilovné práce v každé maličkosti. Je to úkol trvalé změny našich každodenních návyků a především myšlenkových stereotypů. Jednak co se týče péče o sebe sama ve smyslu fyzickém, tak i duchovním. Cílem našeho úsilí pak bude změna myšlení, postojů (paradigma), změna našeho jednání. Je to cesta odosobnění, pokory a odevzdanosti našemu vyššímu principu bytí, Bohu.

Dodržováním těchto zásad postupně přirozenou cestou povýšíme duchovní nad materiální, povýšíme svůj život do spirutální dimenze. Stejně tak i náš život nabude nových rozměrů a hodnot. Sami poznáme, že měníme vlastní žebříček hodnot. Tím se začne měnit i náš postoj k druhým lidem. Budeme tolerantnější a vstřícnější k názorům druhých. Osobně se domnívám, že nám tato praxe pomůže lépe vědět, co v životě chceme. Náš život dostane nový řád a smysl. To nám pomůže si udělat „pořádek“ i ve své mysli a postupně měnit své podvědomí.

Přestaneme zanedbávat svůj vztah k vyšším hodnotám a k Bohu, budeme s přesvědčením a bez nátlaku číst knihy s duchovní tématikou a setkávat se s duchovními lidmi. To nám zcela přirozeně pomůže na naší cestě. Najdeme celou řadu průvodců a učitelů, kteří s námi rádi kus cesty půjdou. Sebe sama a lidi kolem nás začneme vnímat jako duchovní bytosti a to již je krůček k tomu, abychom všechny milovali stejně jako sebe sama.

Nijama zásady nám pomohou vnímat svět v duchovních souvislostech a nikoliv odděleně, materiálně pouze s omezenou znalostí fyzikálních zákonů. Vše je součástí jednoho celku. A tak nám nebude činit žádné problémy postupně cítit odpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní, odpovědnost za vše, co se kolem nás děje, za dobré i zlé. Bylo by opravdu přínosné, kdybychom v tomto úsilí dospěli k tomu, že pochopíme i svůj podíl na obrazu současného světa a rozhodneme se konat v rámci svých možností a to bezodkladně!

Všichni potřebujeme změnu! Můžeme být díky našemu odhodlání její aktivní součástí. A také se to od nás očekává. Jen se rozhodnout a začít se změnou u sebe. Kdy jindy, když ne TEĎ! Vše ostatní se dostaví dle míry naší připravenosti přijmout náročnější a zodpovědnější úkoly. Je to velmi důležitá součást naší cesty, kterou nelze obejít.