Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

O meditaci

Podstata meditace

Životní energie Zdroje, která je všude kolem nás v neomezeném množství, je esencí našeho života. Je nositelem zdravého a šťastného života, života, po kterém lidstvo od nepaměti touží. V každé situaci nám zprostředkuje takové poznání a vjemy, které v danou chvíli potřebujeme pro vnitřní transformaci a rozvoj, abychom v konečné fázi rozšířili své vědomí nad rámec smyslového vnímaní a ještě dále – za naše individuální vědomí. Tuto všudypřítomnou životní energii je možné přijímat a trvale využívat prostřednictvím meditace a současně rozvíjet vlastní schopnosti nezávisle na vnějších podnětech. Meditace není manipulace.

Oproti stavu ve spánku, kdy přijímáme jen omezené množství energie a tělo i mysl se snaží maximálně „vypnout“, přijímáme naopak při meditaci neomezené množství energie. Tato energie je nelokální a nezávislá, má schopnost posilovat tělo, mysl i intelekt v míře umožněné našim vědomím. Otevírá dveře k našim neomezeným schopnostem živých bytostí a za jejich individuální hranice. Díky kumulaci energie získané při meditaci se ocitneme ve stavu blaženosti, míru, nekonečného vnitřního klidu, svobody, tělesného i mentálního zdraví, tiché radosti a přítomného štěstí. Meditace není nic jiného, než cesta našeho individuálního vědomí k „Já“. Při meditaci vědomě přecházíme od těla k intelektu, od intelektu k mysli, od mysli k vědomí a od vědomí k „Já“, až spočineme v Pravdě, staneme se Pravdou, naše životy budou demonstrací Pravdy.

Pro úspěšnou a hlubokou meditaci je nezbytné nejdříve zastavit nebo minimalizovat vědomé i podvědomé aktivity těla i mysli, přestože se naše vědomí mnohdy navzdory našemu úsilí neustále vrací do mysli prostřednictvím myšlenek a přítomně orientované pozornosti. Je to zastavení (či zpomalení) aktivit těla, mysli, intelektu. Dochází tak ke změně vnímání vlivem přechodu těla i mysli na jiný režim ve směru k našemu vědomí. Získáváme tak schopnost změny perspektivy vnímání a náhledu na vnější i vnitřní realitu, na podstatu bytí a jeho zdroje.

Mysl není nic jiného, než nesourodý shluk myšlenek, jež neustále vyplouvají na povrch mysli a přitahují naši pozornost. Abychom se však přenesli nad mysl a intelekt, překonali své myšlenkové a podvědomé stereotypy, zaměřujeme se při meditační praxi na dech a na velmi hlubokou relaxaci, uvolnění celého těla, jakési odpojení. V tomto smyslu je nás užitečná praxe jóga nidry a pratjáhary. Rovněž je velmi prospěšná sankalpa, tedy afirmace (či v jistém smyslu druh autosugesce) na pocity prostornosti našeho těla (především se zaměřením na vnímání vnitřního prostoru) či jeho lehkosti, schopnosti se vznášet, být doslova přitahováno silou Zdroje zářivé, transformační životní energie.

Obrovský příliv životní energie Zdroje při meditaci je přímo závislý na míře rušivých myšlenek a přítomnost napětí tělesného i mentzálního, jež vytvářejí blok v toku této energie. Při meditaci se „napojujeme“ na neomezenou podstatu hojnosti energie Zdroje. Protéká všemi energetickými kanálky a její mohutný světelný zářivý proud pročišťuje naše vědomí od nánosů hrubohmotné energie mysli. Tato vnitřní „sprcha“ zářivé energie nás vrací do stavu harmonie, v němž dochází k přirozenému procesu očisty a uzdravování (nikoli jen ve smyslu tělesném). Čím více při meditaci přijímáme tuto životní energii, tím více se postupně zbavujeme disharmonie, tedy fyzických, psychických či mentálních onemocnění. Především však nastane okamžik, kdy prozříme a získáme zcela zřetelný vhled do naší dharmy a získáme přístup k našich vnitřním schopnostem (např. uzdravování, intuice, přímé napojení na informace Zdroje, napojení na duchovní učitele apod.). Poznáme své poslání a ztotožníme se s ním. To zásadním způsobem pozitivně ovlivní náš další život, naše rozhodování, řešení životních situací, naše okolí.

Meditace je cesta k vyššímu poznání, poznání Pravdy a setrvání v Pravdě. Skrze poznání dosahujeme většího porozumění a moudrosti. S tímto porozuměním chápeme, že nejsme jen tělem a myslí. Chápeme, že jsme zázračné, dokonalé bytosti. Rozumíme všem situacím, s nimiž se setkáváme, a s vyšším porozuměním se také zbavujeme všech svých problémů. Vyšší energie a vyšší poznání rozšiřuje vědomí. Rozšířené vědomí je hlavním záměrem „Já“. Vyššího poznání lze dosáhnout pouze revitalizací energetického centra v oblasti břicha a prostřednictvím rozšířeného mimosmyslového vnímání, tj. např. aktivací třetího oka, centra v temeni hlavy, ve středu hrudi apod.

Třetí oko je velice mocný nástroj duše, aby mohla vidět, cítit a slyšet reality vyšších vibrací. Tyto tři funkce duše jsou známé jako třetí oko. Čím více praktikujeme meditaci, tím více proudí a kumuluje se energie Zdroje v náš prospěch. Když je energie dostatek, aktivuje se třetí oko. Je to pro meditujícího velký zážitek. Když dochází k aktivaci třetího oka, pociťujeme svědění a tah v oblasti čela. Začínáme vidět jakoby za smyslovou realitu, a to jak vnímání vizuální, tak i třeba sluchem, ale především rozvíjíme schopnost vnitřního pocitového vnímání.

Když naše neustále vibrující energetické tělo obdrží dostatečné množství energie Zdroje, skrze „přirozenou“, neusilovnou meditaci, naše třetí oko i naše vnitřní schopnosti se zdokonalí. V tomto okamžiku začneme vnímat krystalicky průzračné vize všech dostupných realit. V dokonalosti třetího oka vidíme mnoho věcí jasněji než fyzickýma očima. Vidíme reality jiných vibrací. Vidíme věci, které jsou nepostřehnutelné pěti smysly. Cítíme tolik věcí, které není možné vyjádřit slovy. Slyšíme vnitřní hlasy, zvuky, nebo zvuky nástrojů jiných vibrací. Vidíme Mistry, kteří nejsou fyzicky s námi a získáme jejich vedení. Můžeme vidět Mistry i ve fyzické podobě, tak jak je známe. Pokud pokračujeme v meditacích, začneme vidět Mistry jako jasné světlo. Můžeme slyšet od Mistrů poselství. Máme pocit, jako bychom nakonec splynuli se světlem. Skrze zkušenosti třetího oka víme, že můžeme získat odpovědi na všechny své problémy, skrze zprávy od Mistrů, nebo pozorováním realit jiných vibrací, nebo skrze pocity. Díky tomu se naše skutky změní, naše přesvědčení se změní, naše porozumění se změní. Po těchto zkušenostech třetího oka začneme vnímat i tuto fyzickou rovinu jinak.

Vibrace životní energie získaná meditací nás ve všem zdokonaluje. Čím více jsme propojeni s tělem, myslí a s našim „Já“, tím dokonaleji chápeme situace v jejich komplexnosti. Toto porozumění není nic jiného než poznání. Běžný člověk má z nějaké situace zkušenost, ale nedaří se mu získat poznání. Je to tím, že situaci zakouší pouze fyzickým chápáním. Meditující chápe situaci celistvě, protože ví, že není jenom tělem. Ví, že v těle pouze přebývá. Chápe, že situace tu jsou pro jeho vývoj. Jakmile zakusíme všechny meditativní zkušenosti a začleníme je do praktického života, dosáhneme velkého porozumění. Toto porozumění otevírá tisíce dveří, což přináší nové dimenze do vnímání našich životů. To vede k rozšíření našeho vědomí, což neznamená nic jiného než moudrost. Tento stav moudrosti zakoušíme jako zlatý lotos s tisíci okvětními plátky. Každý plátek je nová dimenze porozumění a především nového úhlu vnímání. Je to jako rozostředné vnímání, přeorientace pozornosti od hrubohmotného (tělesného) k jemnohmotnému (energetickému).