Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Svara a siddhi

Svara a nauka o ní

Ve staroindickém jazyce sanskrtu je svara označována jako „zvuk, tón“ a je to vnímáno jako „ševelení dechu“ na všech úrovních projevu vitální síly. Původní texty védánty popisují svaru jako nástroj k dokonalému ovládnutí nadpřirozených sil a rozvoji kosmického vědomí. Tedy přesně proces sebeuskutečňování, seberealizace, osvobození, cesta klasické jógy. Proto cesta ovládnutí dechu a jeho vitální síly, je cestou k mimosmyslovému vnímání, k odkrytí a využití všech vrozených schopností každé lidské bytosti, neustálému spojení s kosmickým vědomím.

Zmíněné „ševelení dechu“ je ve své podstatě vibrací vitální životní síly, životodárné energie bez níž by nebyl život, bez níž by nebyla harmonie, bez níž by neexistoval vesmír, vše by se rozpadlo. Je to v podstatě fyzikální projev vitality. Snahou jogína je schopnost vnímat stále jemnější a jemnější formy svary, čímž vědomě zesiluje účinek kosmických sil a umožňuje tak jogínovi vládnout tzv. nadpřirozenými schopnostmi. Zde se pod pojmem nadpřirozený označuje schopnost adepta jógy využívat daru nekonečného vědomí, které bezmezně překračuje hranice hmotného, tedy i smyslového vnímání, schopností těla a rozumu. Dá se bez nadsázky svaru označit jako spirituální forma projevu nehmotného či vědomého, oproti hmotnému či nevědomému.

Pokroku dosáhneme doslova mistrovským ovládnutím dechu jako nositele vitální životní síly. Tohoto mistrovství dosáhneme jedinou možnou cestou a tou je osobní praxe a zkušenosti, vlastní vnitřní zážitky a prožitky, vlastní intuitivní vnímání tohoto stavu. K tomu však je nezbytné se vnitřně otevřít. Je to komplexní a transformační proces, který zajisté ovlivní všechny úrovně a projevy naše současného života, a jež nikdy nelze intelektuálně pochopit či vysvětlit. Tento proces lze pouze zažít a následně s ním splynout.

Vše probíhá v harmonické jednotě ženské přírodní energie Šakti (prakrti) a mužské kosmické energie Šivy (puruši). Tyto energie prochází energetickými kanály ida (energie Měsíce) a pingala (energie Slunce). Jejich disharmonické rozladění nám brání nejen průchodu prány – vitální síly, ale především k otevření vnitřní brány ke zpřítomnění jednoty se Zdrojem.

Svaru nelze uchytit rozumem a ani nemůže být rozumem jakkoli ovládána. Chceme-li svaru vnímat, je nezbytné vnitřní otevření, napojení na intuici, tedy komunikační jazyk božského Zdroje velmi blízký našim vnitřním pocitům a vjemům. Tyto vnitřní zážitky a zkušenosti přicházejí ruku v ruce s praxí jógy především na subtilní úrovni vedoucí k vědomému řízení pránické vitální životní síly. Očista energetického systému zejména prostřednictvím pránajamy, hathajogových krijí, mnohých mentálních technik a meditace je jedním z pilířů védských principů klasické jógy, na nichž je proces sebeuskutečnění  postaven.