Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Harmonický půst

Co je to harmonický půst

O harmonickém půstu zde hovoříme především v souvislosti s praxí klasické védské jógy. Nejedná se proto o nějaký obecně používaný odborný termín, nýbrž pojem „harmonický“ zde vyjadřuje spíše základní principy čerpající z védských tradic klasické jógy. Naznačuje hlavní smysl a zaměření půstu.

Obecně je půstem myšleno cílené hladovění nebo chceme-li odmítnutí potravy, a to z jakýchkoli pohnutek či důvodů (viz. mnohé duchovní tradice, očistné detoxikační programy, podpůrné léčebné programy, redukce tělesné váhy apod.). Hlavním charakteristickým rysem obecně známého půstu je čerpání energie a všech potřebných látek pro fungování těla v době půstu z uložených zásob, dále pak neustálý úbytek energie a vitality, a o úbytku hmotnosti po celou dobu půstu ani nemluvě. Takové jevy jsou logické, neboť běžně používané půsty jsou primárně zaměřeny na tělesnou stránku. A tak zde uvádím následující hlavní rozdíly mezi běžnými půsty a „harmonickými“ půsty, a to především:

  • zaměření na všechny úrovně – tělesné, mentální a duchovní (postupné odbourání bloků)
  • využívání védských principů ověřených v osobní praxi klasické védské jógy
  • trvalý proces výživy bez přerušení formou náhrady energie prány za energii běžné potravy
  • praktikování jógových technik, především dechových a meditačních
  • mentální cvičení (změna návyků, absence strachu, důvěra v moudrost těla, vnitřní ztišení), práce s myslí, vědomí přítomnosti, vnímání vnímání, vizualizace apod.
  • změna vnímání a komunikace s vlastním tělem, buňkami, se sebou samým
  • změna paradigma, provedení trvalých a hlubokých změn
  • proces harmonizace a rezonance s universální Podstatou.

Ve svém důsledku je harmonický půst transformačním procesem, procesem poznání, procesem harmonizace, procesem zastavení v přítomnosti, procesem očištění, procesem primárního využití všudypřítomné neomezené životní energie – prány a vnímání všech jejích projevů v nás i okolo nás. Z uvedeného je nanejvýš zřejmé, že praxe klasické védské jógy je přinejmenším žádoucí, ne-li nevyhnutelná. Jógová praxe je vhodnou přípravou před samotným rozhodnutím používat půsty. Pokud nebudeme dobře připraveni, bude účinek každého půstu pouze „krátkodobý“ a „povrchní“, přesto však i tak do jisté míry přínosný (pokud jeho průběh není dramatický).

Zcela zásadním kritériem, jaký půst budeme skutečně provádět a s jakým výsledkem, bude primární úmysl. To je PROČ. Od něho se bude odvíjet nastavení naší mysli a tím i následné konání, což okamžitě vyvolá příslušné často rezistentní reakce na úrovni každé buňky. Ten pravý úmysl tedy nevychází z úrovně intelektuální, rozumové, nýbrž z úrovně vnitřní, vnímání a pocitů. Tam někde uvnitř je skryt skutečný úmysl, který mnohdy uniká naší pozornosti a je důmyslně skryt za logickými argumenty a zastřeny programy uloženými v našem podvědomí. Rozhodnutí o podstoupení harmonického půstu vychází především z intuice, ve větší míře než z rozumového úsudku, i když racionální důvody hrají jistě svojí roli, ale nejsou primární. To předurčuje také roli naší mysli, jakou bude hrát v období půstu. Zda bude dominovat či nikoli.

V době harmonického půstu se učíme nejen vnímat, ale především využívat životní energii – pránu prostřednictvím všech našich smyslů, které se postupem času zostřují, zjemňují, přináší nám mnohem více podnětů z našeho okolí i o nás samotných. Půst má být osvobozující, bez násilí, příjemný a povznášející. Takový půst má velmi účinně dopomoci prohloubit praxi klasické védské jógy a všeobecného poznání. Je to nástroj, technika a nikoli cíl. V praxi jógy je nesmírně důležitý moment zastavení se, být sám se sebou, a poznání TADY a TEĎ, a v tomto ohledu je půst velmi dobrým pomocníkem s poměrně rychlými zjevnými výsledky. V případě našeho „vědomého“ stavu ve smyslu klasické védské jógy.

Pokud je každá změna v průběhu půstu vnímána a prožívána celou naší bytostí a vědomě, pak tyto změny budou nepochybně součástí procesu transformace, procesu nové reality pro tělo, mysl i ducha. Harmonický půst nám společně s praxí klasické védské jógy poskytuje jedinečnou příležitost, jak obnovit své schopnosti spolupracovat s moudrostí každé buňky našeho těla, jak se této moudrosti nebránit svými předsudky a intelektuálními dedukcemi, a v neposlední řadě jak tuto schopnost neustále rozvíjet k našemu všeobecnému prospěchu. Pak je také relativně snadné (v praxi jógy) s touto zkušeností dále pracovat a využívat jí vědomě i po ukončení půstu. Za těchto okolností nám harmonický půst přinese trvalou radost a změnu, jež se v plné míře začne projevovat až následně v nadcházejícím období s výraznými synergickými efekty. A to kromě jiného velmi hmatatelně s využitím potenciálu samouzdravování na úrovni těla, mysli i ducha, či aktivizace našich skrytých schopností.

Je docela dobré si v této souvislosti rovněž uvědomit, že naše tělo sestává minimálně z 80% vody a jak známo, voda má svojí paměť, je velmi citlivá na jakékoli podněty a ihned na ně reaguje změnou struktury atd. Cokoli se tedy odehraje v našem těle i na mentální úrovni, vše se zrcadlí ve všech buňkách našeho těla bez rozdílu. A všechny buňky mluví „stejnou řečí“. Naše buňky si při své geneticky vrozené inteligenci (vyvíjející se miliony let) vše pamatují a tato paměť po celý náš život ovlivňuje nejen strukturu neuronové sítě, tvorbu či zánik neuronových spojů. Životní styl včetně způsobu výživy ovlivňuje naše životy, myšlení, stav mysli, ale i míru aktivity našich genů vlivem epigenomu (vypínání, změna reakcí či vypínání genů), jejich chování, v jistém smyslu modifikuje vliv DNA na náš život či nemoci, rozvíjí naší spiritualitu. Věci, které se odehrávají v mozku či naší mysli, se neomylně dokonale odráží v integrovaných procesech všech buněk. A na této úrovni také působí na vnější prostředí, kvantově propojené živé organismy (rezonance či rezistence). V průběhu půstu dochází k „očišťování paměti“ vody v našem těle.