Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Dominantní roli stavu mysli v praxi klasické jógy zcela výstižně popisuje ve svých úvodních verších Samádhipáda (I.část Jóga sútry): „Jóga je zastavení proměn mysli (čittavritti). Pak je poznávající (drašta) ustálen sám v sobě. Jinak se ztotožňuje s proměnami (vrittis).“ Toto ztotožnění s proměnami mysli se děje v důsledku její připoutanosti (návyků, očekávání, připoutanosti k okolí, k ostatním lidem, k věcem, událostem, životní roli, úsudkům druhých lidí, vlastním obavám a strachu, k nemocem, ke stravovacím návykům, k trávení volného času, přístupu k životu atd. atd.), o níž védy hovoří jako o největší překážce na cestě jógy (vásany).

Primárním zdrojem transformace prostřednictvím praxe klasické védské jógy je naše přítomná a bdělá mysl v trvalém spojení s naším vědomím. Je to záměr, ke kterému směřují všechny používané techniky, metody a formy. Na rozdíl od čirého vědomí je naše mysl bezprostředně propojena se smyslovým vnímáním a proto jí také využíváme k práci s tělem. Dech je významným pomocníkem na cestě k čiré mysli, je nositelem spirituality nás samých, našeho života, praxe jógy.

Aniž o tom původní texty přímo hovoří, je praxe jógy směřována k aktivní změně neuronové sítě, tvoří nová synaptická spojení mezi neurony. Nezastupitelné místo v tomto ohledu sehrávají všechny formy mentálního tréninku. Zcela vědomě tak lze vstupovat do autonomních procesů v těle, využívat synchronicity a zákona přitažlivosti, neinvazivně řídit naše myšlenky, úmysly a skutky, měnit naše návyky či související obsah podvědomí apod.

Využíváme k tomu své schopnosti bdělé pozornosti, koncentrace a meditace. Za odměnu se nám pak nabízí téměř neomezené možnosti našeho potenciálu schopností, včetně schopnosti uzdravování, práce s intuicí, přímého napojení na Zdroj, na duchovní učitele bez ohledu na jejich fyzickou přítomnost apod. Přímou cestu poznání Pravdy popisuje ve své integrální józe Eduard Tomáš. Je to cesta především džňánajógy a karmajógy, cesta poznání čistého vědomí oproštěného od neklidné mysli, pomocí mentálního a spirituálního cvičení (a zkušenosti) rozpuštění ega v universálním vědomí, v beztvarém, v bezčasém brahma.

Védská moudrost nerozlišuje pravdu či ne-pravdu, správné či ne-správné, harmonické či disharmonické, nýbrž pouze dva základní stavy, jež vše ostatní umožňují na všech úrovních bytí a to: VĚDOMÉ či NEVĚDOMÉ. Proto je vše zaměřeno na vnímání přítomného okamžiku, neboť pouze v přítomnosti se projevuje vědomé. Nositelem poznání vědomého v přítomnosti jsou naše pocity, vjemy, vhledy, tedy mimosmyslové schopnosti vnímání, jež v konečné fázi vyústí ve schopnost vnímání vnímání.