Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Energetická centra

Základní pojednání o čakrách

Prána je ve védské jógové nauce považována za universální životní sílu. Bez prány, není žádného života, a to jak na hmotné úrovni, tak na úrovni energetické či duchovní. Meditační poznání rišiů (mudrci védské doby) hovoří o tom, že na našem těle existují specifická místa, kde dochází k neustálému kontaktu s nepřetržitým tokem prány, energie, která je všudypřítomná a všeprostupující. Tato spojení mají funkci jakýchsi transformačních center kosmické energie a nazývají se čakry.

Čakra znamená ze sanskrtu totéž co kolo nebo vír a představuje centrum energetické komunikace a cirkulace. Z pohledu učení o lidském těle jsou čakry chápány jako energetická či silová centra. Nejedná se však o skutečné tělesné či nervové orgány, tak jak je známe z anatomie lidského těla, nýbrž jsou to „orgány“ jemnohmotné, našimi smysly „neviditelné“. Můžeme je zavnímat pouze vnitřním zrakem, vnitřním citem, pěstovaným energetickým vnímáním. Odevšad k nám a do nás proudí neustále kosmická energie prána, protéká námi a opět z nás vychází obohacená (či ochuzená) jedinečností naší identity. Běžným vědomím a s pomocí našich smyslů ji ovšem nejsme schopni vnímat ani běžně dostupnými prostředky plně zužitkovat nebo si jí někde uskladnit na „horší časy“.

Čakry mají za úkol transponovat jemnohmotnou energii pránu do našeho těla a propojit nás s kosmickým vědomím a s tímto vědomím na příslušné úrovni harmonizovat kosmické vibrace s vibracemi našeho těla. Centra v čakrách přitom fungují jako transformátory universální energie s původně velmi vysokými vibracemi (podobně jako při práci s reiki) “přeladěné“ na úroveň, na níž jsme schopni jí přijímat a využívat. Posílení a harmonizace čaker a jejich funkce, jež jsou rozhodující pro naše tělesné, duševní i spirituální zdraví, jsou cílem jógy.

Jemnohmotné tělo sestává z nádí (energetických kanálků, žil, tepen) a čaker (doslova: kruhů, kol, neboli jinak volně přeloženo centra, střediska, lotosy). Zjednodušeně by se dalo říci, že skrze nádí proudí prána, životní energie v podobě tzv. větrů či dechů (tak jak to popisují staroindické védy), a že v čakrách je latentně obsažena kosmická a božská energie (šakti). Podle hathajógy-pradípiky je v našem těle 72.000 nádí a z nich je 10 – 28 nejdůležitějších. Ty hlavní nádí jsou ida, pingala a sušumna stoupající vzhůru kolem páteře.

Všechny známé posvátné staroindické texty se zmiňují o čakrách a ty se také shodují v definici sedmi hlavních čaker v našem těle. Ty jsou lokalizovány v jemnohmotných obalech lidského těla podél páteře a jsou navzájem propojeny energetickými kanály nádí a to idou a pingalou. Ida a pingala společně se sušumnou se protínají ve šroubovici kolem páteře. Tam, kde se setkávají, přicházejí do styku s božskou universální energií pránou. V těchto místech páteře se tvoří velmi silná energetická centra – čakry. V místě čaker jsou kosmické síly do těla vtahovány nejintenzívněji. Funguje to jako vír ve vaně, když vytáhneme zátku a necháme odtékat vodu.

Nejnázorněji a nejvýstižněji vzhledem k jejich funkci jsou čakry zobrazeny jako kalichy lotosových květů, jež jsou symbolem nekonečné lásky Stvořitele, Boha. Trychtýřovité tvary (můžeme si je rovněž představit jako shluky světelné energie, či jakési energetické víry apod.) se zužují směrem k tělu a otáčí se. Jejich rotaci si můžeme představit jako rytmický tok s různou frekvencí otáčení. Čakry se otáčejí párově na přední a zadní straně trupu. Na přední straně těla tvoří trychtýře sací nálevku směrem do těla a na obrácené straně těla zase umožňuje transformované energii proudit zpátky do vesmíru. Přední strana těla reprezentuje vědomí a aktivně přijímá pránu, zadní strana reprezentuje podvědomí a je výchozím bodem prány.

Jednotlivé čakry se od sebe liší kromě rychlosti, směru otáčení a množství cyklicky transformované prány, především a hlavně svojí charakteristickou barvou a počty okvětních lístků lotosu. Každá čakra má svoji nezastupitelnou funkci pro hrubohmotné i jemnohmotné tělo, naše vědomí i spiritualitu.

Rozhodující pro harmonickou funkci čaker je momentální fyzický, duševní a duchovní stav člověka, jeho myšlenky a činy, což určuje množství prány v těle, její dostatek, nedostatek či přebytek v jednotlivých čakrách. Kosmické energie ovlivňují naše myšlenky, rozhodnutí, činy a vlastnosti v souladu s jeho karmickými a duševními dispozicemi. Pokud je okolní energetické pole oslabeno, narušeno, frekvence otáčení čaker se zpomalí a ve svém důsledku přestává být dostatečně dynamické a žádoucím způsobem harmonické. Tím dochází k uzavření či zablokování čakry, přičemž k jejich otevření a odblokování nám má sloužit praxe jógy, nebo také praxe reiki.

Známe sedm hlavních čaker, se kterými obyčejně máme také obecně nejčastější zkušenost. Na kostrči je umístěna první – kořenová čakra přijímající zemskou sílu (múládhára čakra), není párová a směřuje směrem vzhůru k páteři. Následuje pak řada párových čaker: druhá – sakrální čakra jako posvátné místo (sváhdišthána), třetí – čakra solárního plexu resp. slunce života (manipúra), čtvrtá – srdeční čakra je místem síly lásky (anáhata), pátá – krční čakra má sílu vyjádření (višuddhi) a šestá čelní čakra jako sídlo pro Indy symbolického třetího oka (ádžňá). Na temeni hlavy se nachází sedmá, nepárová a nejvyšší čakra spirituálního vědění (sahasrára), jejíž trychtýř směřuje dolů k páteři, a k níž dle indických mudrců neomezeně stoupá energie kundalíni, když nastává čas osvícení.

Každý člověk zakouší v jednotlivých čakrách různé pocity a vjemy. I vize a prožitky při meditaci jsou rozdílné a s různou intenzitou. V oblasti hlavních čaker se nacházejí důležité žlázy a nervové spoje. Otevíráme-li čakry cvičením pránajámy, ásan, meditace a zpěvem manter, případně reiki ošetřením, harmonizujeme tím kromě jiného i odpovídající tělesné funkce.

Je potřeba si uvědomit, že čakry mají významnou roli v udržování naší vnitřní celistvé rovnováhy a duchovního života. Otevřená a plně „funkční“ čakra znamená, že jsme na dané konkrétní úrovni našeho bytí zvládli odstranění nežádoucího a osvojení si žádoucího. Mnohdy se setkáme s tím, že budeme iniciátory projevu dosud neprojeveného a náš život dostane zcela novou dimenzi a smysl. Pokud však sami nezvládneme jakoukoliv stránku našeho bytí na té které úrovni, pak se nám nepodaří se posunout k čakře následné, vyšší. Universum nás prostě dál nepustí, dokud si tzv. „neodžijeme“ vše co máme na stávající úrovni. Znamená to, že nejsme ještě připraveni a na potřebné úrovni duchovní „vyspělosti“ a současně naše vibrace nejsou dostatečné, aby harmonizovaly s vyšší úrovní o vyšších vibracích. Je důležité to vnímat tak, že je to pro naše dobro a naše bezpečí, neboť takto vzniklá nepřirozená disharmonie by pro nás mohla mít velmi nepříjemné důsledky a způsobit nám tak značné problémy v našich životech, např. v našem fyzickém i duševním zdraví, v osobních vztazích, v životních rozhodnutích, naší odolnosti vůči negativním působením na jednotlivých úrovních apod.

Práce s čakrami vyžaduje trpělivost, důslednost, nepřetržitou práci, úsilí na všech úrovních života. A rozhodně naše vlastní přičinění jako hlavní podíl na změně nelze obejít nějakou návštěvou terapeuta, který nám naše čakry „externě“ vyčistí a zharmonizuje. Dle mého názoru to není správná cesta jako hlavní nástroj, pokud sami nebudeme nositeli změny. Nikdo práci na nás samotných za nás nikdy nemůže udělat. Může nám jen pomoci, ale bez nás to určitě nepůjde!