Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Karma a stav vědomí

Karma jako závislé vznikání a zanikání

Závislé vznikání je základním klíčem k obecnému pochopení vnímání reality. Je rovněž nezbytnou podmínkou k pochopení základů pravdy o utrpení v našich životech, a proč je život takový, jaký je. Mám za to, že nebude na škodu, když se velmi stručně zmíním o základních myšlenkách tohoto učení a nechť si každý sám učiní vlastní závěry o užitečnosti těchto pravd či o tom, zda jsou v souladu s našimi názory a myšlením. Pro mne osobně znamenalo pochopení principů závislého vznikání zcela zásadní změnu v životě, ve vnímání jeho reality a událostí.

Tak předně závislé vznikání znamená to, že všechny podmíněné věci a události ve vesmíru a ve veškerenstvu bytí vznikají pouze a jedině v důsledku vzájemného působení mnohočetných příčin a následků. A to nikoli na hmotné úrovni, jak by se zdálo, ale na úrovni kvantové, informační. Je to důležité poznání proto, že na základě tohoto lze vyloučit možnost, o které jsme však my sami často skálopevně přesvědčeni, a to, že jevy a věci mohou vznikat z ničeho nic, jen tak samo sebou, bez příčin a souvisejících podmínek, náhodně a bez širších souvislostí.

Druhou významovou rovinou závislého vznikání je vztah částí a celku. A to bez ohledu na formu jejich projevu, oblasti, v níž se tento vztah projevuje, či jejich časovou posloupnost. Je to pojetí celistvosti, holografický princip existence světa, fraktální podoba jeho vývoje. Celek je ve všem a ten je současně tvořen neoddělitelnými částicemi. Každá částice hmotné věci, myšlenky, události či bytí jako takového má svůj zásadní význam a obsahuje bezezbytku obraz celku. To platí samozřejmě i v našem vztahu k Bohu, či Universu, Vesmíru.

Třetí významovou rovinou závislého vznikání je skutečnost, že všechny věci, bytosti a události vznikají výsledkem mnoha okolností a faktorů, které se neustále projevují v nikdy nekončícím tvůrčím procesu. Proto také nic nemá svoji vlastní izolovanou a nezávislou identitu. Pokud bychom připustili, že věci, události i my sami jsme nezávislou identitou, pak k tomuto závěru můžeme dojít pouze díky klamu naší mysli a v důsledku působení našeho subjektivního smyslovému vnímání ve vztahu k hmotné realitě.

Pochopení závislého vznikání, jako závislosti na příčinách, nám v našem každodenním životě poskytne dostatek příležitostí k získání hlubokého vhledu do skutečné povahy a základních principů bytí a k pochopení důvodu, proč jsme zde a právě TEĎ. Pokud si uvědomíme a připustíme to, že všechno, co vnímáme a prožíváme, je výsledkem vzájemného působení příčin a následků, změní se náš celkový pohled na podstatu a původ všeho. Změní se chápání našich vnitřních prožitků, chápání světa jako takového, chápání proč se věci dějí, tak jak se dějí, změní se úplně všechno v našem životě.

Není podstatné to, co se kolem nás děje a jací jsou lidé, ale to, jak na události, které mají svůj karmický původ kdesi v minulosti našich skutků, reagujeme, jak je vnímáme, jaký postoj k nim zaujmeme. Co nyní ve svých životech prožíváme má své zřetelné příčiny a důsledky. Naše životy jsou neoddělitelnou součástí veškerého dění na celém světě.